Od 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r. realizujemy projekt pt. „Start po pracę!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, nr projektu: RPLU.09.01.00-06-0114/16.

Realizator projektu:
Proesa Sp. z o.o. (Lider); Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie (Partner).

Projekt skierowany jest do
84 osób, w tym 38 kobiet i 46 mężczyzn,
zamieszkujących teren województwa lubelskiego w wieku 30 lat i więcej.

Celem Projektu jest
zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niewykwalifikowanych).

Rekrutacja:
od 01.10.2017r. i potrwa do zebrania 7 grup 12-osobowych.

Dla Uczestników projektu zapewniamy:
1. Analizę predyspozycji, umiejętności i problemów zawodowych z Indywidualnym Planem Działania (IPD) w formie spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym (6 godzin/osobę).
2. Grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów w wymiarze 36 godzin/grupę.
3. Pośrednictwo pracy w wymiarze 3 godzin/osobę.
4. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, zakończone egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym na potwierdzenie kwalifikacji.

Szkolenia do wyboru przewidziane w projekcie:
– „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej” w wymiarze 245 godzin na grupę;
– „Monter urządzeń OZE z uprawnieniami G1, G2, G3” w wymiarze 100 godzin na grupę;
– „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie zasobooszczędnym” w wymiarze 160 godzin na grupę;
– „Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej” – 110 godzin/2edycje
– „Kucharz” – 110 godzin/2 edycje

Szkolenia zakończą się
egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia/ certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji;

Staże zawodowe
w wymiarze 4 miesięcy na osobę (8 godzin/dzień, tj. 40 godzin/tydzień, 7 godzin/dzień, tj. 35 godzin/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych). Miejsce stażu i jego program zostanie dobrany zgodnie z odbytym szkoleniem i predyspozycjami psychofizycznymi i zdrowotnymi, wykształceniem oraz kwalifikacjami zawodowymi.

Dokumenty do wypełnienia:
Znajdują sie w zakładce „do pobrania”

Dokumenty można składać osobiście w Biurze projektu lub przesłać pocztą na adres:
Proesa Sp. z o.o.
ul. Montażowa 16
20-214 Lublin

– z dopiskiem „projekt Start po pracę!”.

Zapraszamy po szczegółowe informacje pod nr tel:
576 000 942
e-mail: poczta-spp@gmail.com

Miło nam poinformować, że rekrutacja do projektu została zakończona. Trzymamy kciuki za wszystkich naszych Uczestników Projektu


Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w projekcie osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolników i/lub ich członków rodzin (prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych), zamierzające odejść z rolnictwa, zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!


Informujemy,
iż 17 Uczestnikom Projektu zostanie zwiększony okres stażu do 6 miesięcy! Decyzja odnośnie osób objętych dłuższym stażem zostanie podjęta po opinii doradcy zawodowego i pośrednika pracy.


Szanowni Państwo,
Ostatnie wolne miejsca na szkolenie: Opiekun/ka os. starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej oraz Monter urządzeń OZE z uprawnieniami G1, G2, G3. Szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolników i/lub ich członków rodzin (prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych), zamierzające odejść z rolnictwa, zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.


Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że grupa nr 5 rozpoczęła szkolenie Monter urządzeń OZE z uprawnieniami G1, G2, G3. W związku z tym poszukujemy firm zainteresowanych stażystami po ukończonym szkoleniu.


Drodzy Uczestnicy/czki,
Zapraszamy po odbiór certyfikatów ze szkolenia opiekun/ka osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.


Zapraszamy
do udziału w rekrutacji do projektu „Start po pracę!”. Informacje o projekcie udzielane są w biurze projektu przy ul. Montażowej 16, pok. 6.


Informacja o wybranym Wykonawcy w związku z zamieszczonym zapytaniem dnia 07.11.2017r.

BUSINESS CITY Małgorzata Majewska, ul. Jerzego Kwiecińskiego 16, 20-453 Lublin, 16.11.2017
– Część 1: cena 40 320,00zł., łączna liczba przyznanych punktów: 88,64 pkt.
BUSINESS CITY Małgorzata Majewska, ul. Jerzego Kwiecińskiego 16, 20-453 Lublin, 16.11.2017
– Część 2: cena 20 160,00zł., łączna liczba przyznanych punktów: 95,00 pkt.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1066653

Harmonogram wsparcia Diagnozy potrzeb z Indywidualnym Planem Działania (IPD)
Grupa 1-5
Grupa 6
Grupa 7

Harmonogram grupowego poradnictwa zawodowego
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7

Harmonogram szkoleń zawodowych
Grupa 1-5
Grupa 6
Grupa 7

23.11.2017 r.


Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku mogącego zapewnić i dostarczyć usługę cateringową.

Szczegółowe informacje w pliku:


27.12.2017 r.


Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku nr 1/SPP/PROESA/2017, które dotyczy rozeznania kosztów
przeprowadzenia szkolenia Opiekun/ka osoby starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej oraz
Kucharz.

Szczegółowe informacje w pliku:


26.01.2017 r.


Zapraszamy do udziału w rozeznaniu runku na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego certyfikującego odpowiedniego dla szkolenia Opiekun/ka os. starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje w pliku:


03.04.2017 r.


Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku mogącego zapewnić i dostarczyć usługę cateringową.

Szczegółowe informacje w pliku:


17.04.2018 r.


Zapraszamy do udziału w rozeznaniu runku na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego
certyfikującego odpowiedniego dla szkolenia Kucharz.

Szczegółowe informacje w pliku: