Od 01.12.2019r. do 30.11.2021r. Proesa Sp. z o.o. wraz z Partnerem Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL realizuje projekt „Biznes po lubelsku” nr RPLU.09.03.00-06-0148/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest nabycie niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 80 osób (48K/32M) z woj. lubelskiego w wyniku czego 72 osoby (43K/29M) założy działalność gospodarczą przez co nastąpi wzrost poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim. Główne wskaźniki i rezultaty to liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Grupa docelowa:

Grupa docelowa jest to 80 osób fizycznych (48 kobiet, 32 mężczyzn)w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wnioskodawca zamierza objąć wsparciem 100% osób bezrobotnych i biernych zawodowo, należących do jednej z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powodu:

– długotrwałego bezrobocia,

– niskich kwalifikacji,

– wieku (os. 50+)

 

Główne działania:

  1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej

– indywidualne doradztwo (min. 6h./os.;max.2h/os.) obejmuje zakres m.in.: konsultacje z poszczególnych etapów sporządzania Biznes Planów oraz inne tematy niezbędne dla UP z zakresu przygotowania i prowadzenia DzG.

– szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia DzG (48h/gr. poz. podstawowy, 32h/gr. poz. śred.zaawans.)

– doradztwo grupowe (4h/gr.) – ma na celu podsumowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia DzG.

  1. Przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie DzG dla 72 osób w formie bezzwrotnej dotacji w maksymalnej wysokości 27 737,04 zł/os. (nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia). 
  2. Wsparcie pomostowe dla 72 osób:

– finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres12mcy w wysokości max. 2100zł/mc. Kwota wsparcia będzie kwotą netto (bez VAT).

wsparcie specjalistyczne z zakresu marketingu, księgowości lub prawa (4h/os.)

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2019r. do 30.11.2021r.

Obszar realizacji: województwo lubelskie.

 

Zapraszamy po szczegółowe informacje:

tel. 576000942
e-mail: info@proesa.pl

Dane adresowe Biura Projektu:

Proesa Sp. z o.o.
ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU „BIZNES PO LUBELSKU”

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE „AKTUALNOŚCI”

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ edycji (LBS)  Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ edycji (LBS)  Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna lista rankingowa

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ II edycji wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. 

Ostateczna lista rankingowa – II edycja

_____________________________________________________________

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA DOTACJI:

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO:

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową II edycji  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. Informujemy, że wszystkie osoby, otrzymają pismo wraz z kartami oceny wniosków.

Wstępna lista rankingowa – II edycja

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 6.10.2020 r. do dnia 19.10.2020 r. do godz.16:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla II edycji  do projektu „Biznes po lubelsku”.

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. wniosek o wsparcie finansowe

2. wniosek o wsparcie finansowe pomostowe

3. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.

4. biznesplan x 2szt.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu LBS (ul. Konstantynow 1 H, 20-708 Lublin) za pomocą poczty tradycyjnej (najlepiej z potwierdzeniem nadania) w skoroszycie, ułożone w kolejności jak powyżej wymienione, opatrzone podpisami w odpowiednich miejscach lub osobiście.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 15.09.2020 r. do dnia 28.09.2020r. do godz.13:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla II edycji  do projektu „Biznes po lubelsku”.

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. wniosek o wsparcie finansowe

2. wniosek o wsparcie finansowe pomostowe

3. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.

4. biznesplan x 2szt.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu za pomocą poczty tradycyjnej (najlepiej z potwierdzeniem nadania) w skoroszycie, ułożone w kolejności jak powyżej wymienione, opatrzone podpisami w odpowiednich miejscach lub osobiście.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ I edycji wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. 

Ostateczna lista rankingowa – I edycja

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową I edycji  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. Informujemy, że wszystkie osoby, otrzymają pismo wraz z kartami oceny wniosków.

Wstępna lista rankingowa – I edycja

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ostateczną  Listę rankingową wyłonioną z rekrutacji do projektu „Biznes po lubelsku”- II edycja. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Ostateczna lista rankingowa – II edycja.

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 10.08.2020 r. do dnia 24.08.2020r. do godz.13:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla I edycji  do projektu „Biznes po lubelsku”.

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. wniosek o wsparcie finansowe

2. wniosek o wsparcie finansowe pomostowe

3. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.

4. biznesplan x 2szt.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu za pomocą poczty tradycyjnej (najlepiej z potwierdzeniem nadania) w skoroszycie, ułożone w kolejności jak powyżej wymienione, opatrzone podpisami w odpowiednich miejscach lub osobiście.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową wyłonioną z rekrutacji do projektu „Biznes po lubelsku”- II edycja. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna lista rankingowa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Rekrutacja do projektu „Biznes po lubelsku”  rozpocznie się dnia  29.06.2020 r. i będzie trwać 5 dni, tj. do 03.07.2020 r.

UWAGA:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną uprzejmie prosimy o składanie Dokumentów w maseczkach ochronnych oraz rękawicach.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Lidera – Proesa Sp. z o.o., położonym przy ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna data stempla)

oraz w biurze projektu Partnera – Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, I piętro, pokój 602a (sekretariat) w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu aktualizację listy rankingowej do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Ostateczna lista rankingowa – pobierz

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Ostateczna lista rankingowa – pobierz

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową wyłonioną z rekrutacji do projektu „Biznes po lubelsku”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna lista rankingowa – pobierz. 

 


Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że na podstawie §2 pkt 8 Regulaminu Rekrutacji od dnia 12.02.2020 r. zostaje zawieszona rekrutacja do projektu „Biznes po Lubelsku”.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu „Biznes po lubelsku”. 

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 10.02.2020 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Lidera – Proesa Sp. z o.o., położonym przy ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna data stempla)

oraz w biurze projektu Partnera – Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, I piętro, pokój 602a (sekretariat) w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REKRUTACJA

Uwaga! Wraz z w/w dokumentami należy przedłożyć odpowiednio do przypadku: 

  • zaświadczenie z ZUS (wszyscy) – dot. odprowadzanych składek na konto Kandydata min. 12 miesięcy wstecz
  • zaświadczenie z PUP (bezrobotni zarejestrowani)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie prowadzeniu działalności gospodarczej – 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych – dot. wszystkich

WSPARCIE FINANSOWE

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dn. od 01.12.2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Biznes po lubelsku”.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!