Od 01.12.2019r. do 30.11.2021r. Proesa Sp. z o.o. wraz z Partnerem Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL realizuje projekt „Biznes po lubelsku” nr RPLU.09.03.00-06-0148/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest nabycie niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 80 osób (48K/32M) z woj. lubelskiego w wyniku czego 72 osoby (43K/29M) założy działalność gospodarczą przez co nastąpi wzrost poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim. Główne wskaźniki i rezultaty to liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Grupa docelowa:

Grupa docelowa jest to 80 osób fizycznych (48 kobiet, 32 mężczyzn)w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wnioskodawca zamierza objąć wsparciem 100% osób bezrobotnych i biernych zawodowo, należących do jednej z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powodu:

– długotrwałego bezrobocia,

– niskich kwalifikacji,

– wieku (os. 50+)

 

Główne działania:

  1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej

– indywidualne doradztwo (min. 6h./os.;max.2h/os.) obejmuje zakres m.in.: konsultacje z poszczególnych etapów sporządzania Biznes Planów oraz inne tematy niezbędne dla UP z zakresu przygotowania i prowadzenia DzG.

– szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia DzG (48h/gr. poz. podstawowy, 32h/gr. poz. śred.zaawans.)

– doradztwo grupowe (4h/gr.) – ma na celu podsumowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia DzG.

  1. Przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie DzG dla 72 osób w formie bezzwrotnej dotacji w maksymalnej wysokości 27 737,04 zł/os. (nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia). 
  2. Wsparcie pomostowe dla 72 osób:

– finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres12mcy w wysokości max. 2100zł/mc. Kwota wsparcia będzie kwotą netto (bez VAT).

wsparcie specjalistyczne z zakresu marketingu, księgowości lub prawa (4h/os.)

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2019r. do 30.11.2021r.

Obszar realizacji: województwo lubelskie.

 

Zapraszamy po szczegółowe informacje:

tel. 576000942
e-mail: info@proesa.pl

Dane adresowe Biura Projektu:

Proesa Sp. z o.o.
ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 Lublin

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU „BIZNES PO LUBELSKU”

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE „AKTUALNOŚCI”


Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że na podstawie §2 pkt 8 Regulaminu Rekrutacji od dnia 12.02.2020 r. zostaje zawieszona rekrutacja do projektu „Biznes po Lubelsku”.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu „Biznes po lubelsku”. 

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 10.02.2020 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Lidera – Proesa Sp. z o.o., położonym przy ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna data stempla)

oraz w biurze projektu Partnera – Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, I piętro, pokój 602a (sekretariat) w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REKRUTACJA

Uwaga! Wraz z w/w dokumentami należy przedłożyć odpowiednio do przypadku: 

  • zaświadczenie z ZUS (wszyscy) – dot. odprowadzanych składek na konto Kandydata min. 12 miesięcy wstecz
  • zaświadczenie z PUP (bezrobotni zarejestrowani)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie prowadzeniu działalności gospodarczej – 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych – dot. wszystkich

WSPARCIE FINANSOWE

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dn. od 01.12.2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Biznes po lubelsku”.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!