Proesa Sp. z o.o.-Lider Projektu oraz Stowarzyszenie Sportów Walki Waleczna Lubelszczyzna – Partner Projektu zapraszają do udziału w projekcie „Inwestuj w siebie!”, nr projektu FELU.10.06-IZ.00-0054/23

Projekt realizowany jest przez Proesa Sp. z o.o. wraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sportów Walki Waleczna Lubelszczyzna

Okres realizacji projektu: 01.12.2023 – 31.08.2024

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Priorytet X Lepsza edukacja

Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 30 osób dorosłych powyżej 18 roku życia (w tym min.60% kobiet) zamieszkujących, pracujących lub przebywających wg. KC na terenach Miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego.
100% GD spełniać będzie wszystkie poniższe warunki:     

a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie Miasta Lublin i powiatu lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;     

b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom
Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;     

c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.       

Osoby dorosłej o niskich umiejętnościach podstawowych to osoba powyżej 18. roku życia, która bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiada umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie
informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Osoby będą kwalifikowane do projektu bez względu na sytuację na rynku pracy, w ramach GD zostaną objęte wsparciem zarówno osoby
pozostające bez zatrudnienia jak i osoby zatrudnione w MŚP pod warunkiem zgłaszania się do projektu z własnej inicjatywy. 50%(15os.) grupy docelowej stanowić będą osoby starsze i /lub osoby o niskich kwalifikacjach i /lub osoby z niepełnosprawnościami (osoby niepełnosprawne będą stanowić min.10% grupy docelowej-3os.). 30% GD osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Zgodnie z katalogiem osób, które zaliczają się do kategorii osób korzystających w Polsce z ochrony czasowej wskazanej
w art. 2 wspomnianej Decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r.

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą: 

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby starsze
 • osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r.

Celem projektu jest wsparcie 30 osób dorosłych powyżej 18 roku życia zamieszkujących, pracujących lub przebywających wg. KC na terenie Miasta Lublin i powiatu lubelskiego spełniających wymogi GD w rozwoju i nabywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz ich weryfikacja
poprzez odpowiednie egzaminy poprzez podstawowe kompetencje, w tym cyfrowe dla grup wykluczonych cyfrowo (realizowane poza systemem BUR i PSF), umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways. Cel projektu zostanie osiągnięty do 08.2024r.

Działania, które zostaną podjęte w ramach projektu do osiągniecia celu to:
– indywidualny Bilans kompetencji mający na celu zbadanie umiejętności podstawowych i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w proj.(uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie) oraz służącemu opracowaniu planu dalszych działań,     

-wsparcie w postaci mentoringu -celem mentoringu jest wprowadzenie usługi opiekuna edukacyjnego, który będzie odpowiedzialny nie tylko za wspieranie UP, ale także motywowanie do dalszego kształcenia, zdobywania nowych kwalifikacji oraz ukazania jak ważne jest
podnoszenie kompetencji,

-szkoleń komputerowych-mających na celu umożliwienie UP zdobycie kwalifikacji cyfrowych zgodnych ze standardami DigComp,

– szkoleń z zakresu kompetencji w ramach dwóch szkoleń z 6 obszarów: „Pierwsza pomoc w praktyce”, „Zdrowe żywienie”, „E-usługi”, „Kompetencje społeczne”, „Komunikacja przez Internet”,

-walidacji – Dzięki walidacji UP mogą udowodnić, że osiągnęły określone efekty uczenia się.

Zaplanowane kompleksowe wsparcia jak i wybór grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 4g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w
zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

#FunduszeUE                         #Fundusze Europejskie

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w Biurze projektu  osobiście

lub pocztą 

– z dopiskiem „Inwestuj w siebie!”

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: info@proesa.pl

Biuro Projektu: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin 

__________________________________________________

Керівник проєкту компанія Proesa Sp. z o.o. та партнер проєкту Асоціація спортивних єдиноборств „Waleczna Lubelszczyzna”, запрошують Вас взяти участь у проекті „Інвестуй в себе!”, проект № FELU.10.06-IZ.00-0054/23

Проєкт реалізується компанією Proesa Sp. z o.o. у партнерстві з Люблінською асоціацією спортивних єдиноборств „Waleczna Lubelszczyzna”

Період реалізації проекту: 01.12.2023 – 31.08.2024

FELU.10.06-IZ.00-0054/23

Проєкт реалізується за підтримки Європейського соціального фонду „Плюс” в рамках програми „Європейські фонди для Любліна 2021-2027”

Пріоритет X Краща освіта

Напрямок діяльності 10.6 Навчання дорослих

ПРОЄКТ СПРЯМОВАНИЙ НА: 30 дорослих осіб віком від 18 років (мінімум 60% з яких – жінки), котрі проживають, працюють або перебувають відповідно до Цивільного кодексу на території міста Люблін та Люблінського повіту.

100% учасників проекту відповідатимуть усім переліченим нижче умовам:   

 1. a) працюють, проживають або перебувають на території міста Люблін та Люблінського повіту в розумінні Цивільного кодексу;     
 2. b) володіють базовими навичками (розуміння та створення інформації, математичне мислення, цифрова грамотність), що відповідають не вище 3-го рівня польської рамки кваліфікацій, незалежно від освіти та статусу зайнятості;     

в) за власною ініціативою декларують бажання вдосконалити, доповнити свої навички, компетенції.       

Дорослий з низьким рівнем базових навичок – це особа віком від 18 років, яка незалежно від освіти та статусу зайнятості володіє базовими навичками (розуміння та створення інформації, математичне мислення, вміння працювати з інформацією, цифрові навички), що відповідають рівню не вище 3-го рівня Польської рамки кваліфікацій (PRK).

Право на участь у проекті матимуть особи незалежно від їхньої ситуації на ринку праці, в рамках цільової групи підтримуватимуться як безробітні, так і працевлаштовані в малих та середніх підприємствах, за умови, що вони подають заявку на участь у проєкті за власною ініціативою. 50% (15 осіб) цільової групи становитимуть особи похилого віку та/або особи з низькою кваліфікацією та/або особи з інвалідністю (особи з інвалідністю становитимуть мінімум 10% цільової групи – 3 особи). 30% дорослого населення, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким визначено існування масового прибуття переміщених осіб з України в розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС, що призвело до запровадження тимчасового захисту. Згідно з каталогом осіб, котрі підпадають під категорію людей, котрі користуються тимчасовим захистом у Польщі, зазначеним у статті 2 згаданого Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року.

Перевагу до участі в проєкті буде надано::

 • жінкам
 • особам з низькою кваліфікацією
 • людям з обмеженими можливостями
 • особам похилого віку
 • повнолітнім особам, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року.

Метою проєкту є підтримка 30 дорослих осіб віком від 18 років, які проживають, працюють або перебувають на території міста Люблін та Люблінського повіту, що відповідають вимогам GD, у розвитку та набутті нових навичок, кваліфікацій та компетенцій, включаючи підвищення професійної кваліфікації, а також базових та наскрізних навичок та їх перевірку через відповідні іспити з базових компетенцій, включаючи цифрові компетенції для цифрових ізольованих груп (реалізується поза системою БУР і ПСФ), що дозволяє реалізувати шляхи підвищення кваліфікації. Мета проєкту буде досягнута до 08.2024.

Заходи, які будуть здійснені в рамках проєкту для досягнення поставленої мети, є наступними:
– Інвентаризація індивідуальних компетенцій, спрямована на вивчення основних навичок та потреб осіб, котрі пройшли відбір для участі в проєкті (включаючи соціальні компетенції, мотиваційні фактори та можливі бар’єри для участі в проєкті) та розробку плану подальшої діяльності,     

-менторська підтримка – метою менторства є запровадження послуги освітнього куратора, який відповідатиме не лише за супровід учасника, а й мотивуватиме до подальшого навчання, здобуття нових кваліфікацій та показуватиме важливість

підвищення компетентності,

-комп’ютерне навчання – спрямоване на те, щоб дати можливість Учасникам Проєкту здобути цифрову кваліфікацію відповідно до стандартів DigComp,

– компетенційнийтренінг на двох навчальних курсах у 6 напрямках: „Перша допомога на практиці”, „Здорове харчування”, „Електронні послуги”, „Соціальні компетенції”, „Інтернет-комунікація”,

-валідація – за допомогою валідації учасники можуть довести, що вони досягли певних результатів навчання.

Запланована комплексна підтримка, а також вибір цільової групи сприятимуть досягненню конкретної цілі 4g Сприяння навчанню впродовж життя, зокрема гнучкому підвищенню кваліфікації та перекваліфікації для всіх, включаючи навички

підприємництва та цифрових компетенцій, краще прогнозування змін та попиту на нові навички відповідно до потреб ринку праці, полегшення переходу від однієї професії до іншої та підтримка професійної мобільності.

#FunduszeUE                         #Fundusze Europejskie

Документи на участь у проекті можна подати до офісу проєкту особисто

або надіслати поштою 

– з поміткою „Інвестуй в себе!”.

КОНТАКТНІ ДАНІ:

Номер телефону: 576 000 942

Електронна адреса: info@proesa.pl

Проектний офіс: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin 

 

 

12.12.2023 r.

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż w zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajdują się dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie.

 

__________________________________________________

06.12.2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niedługo na stronie internetowej projektu znajdą się wszystkie dokumenty zgłoszeniowe.

12.12.2023 r.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

__________________________________________________

06.12.2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niedługo na stronie internetowej projektu znajdą się wszystkie dokumenty zgłoszeniowe.