Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami Premiera RP, związanymi z wirusem COVID – 19, bardzo prosimy wszelkie sprawy takie jak: dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych, itp. załatwiać telefonicznie oraz e-mailowo.

 

Proesa Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie – Liderem Projektu a Proesa Sp. z o.o. – Partnerem Projektu

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 – 30.06.2023

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 100 osób posiadających wykształcenie wyższe z terenu województw: lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego zatrudnionych w publicznym systemie opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej, spełniających kryteria specjalizacji i szkoleń realizowanych w ramach projektu. Uczestnikami projektu będą psychologowie, lekarze i przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia psychicznego – osoby zatrudnione w placówce posiadającej kontrakt z NFZ. W tym 50 % grupy docelowej będą stanowili pracownicy jednostek współpracujących z systemem opieki zdrowotnej, tj. np. ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, psychologowie – osoby te musza posiadać wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą osoby niepełnosprawne, kobiety oraz pracownicy jednostek współpracujących z systemem opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry realizującej świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez podniesienie umiejętności/kwalifikacji zawodowych z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii środowiskowe dzieci i młodzieży u min. 100 Uczestników/czek Projektu (UP) z województwa lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego w okresie 01.11.2019 do 31.06.2023 r. przez co nastąpi zwiększenie dostępu do opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce.

W ramach projektu następujące szkolenia specjalizacyjne:

  1. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży dla 20 UP – szkolenie prowadzone zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.

Zasady dotyczące rekrutacji/sposobu kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży są tożsame z zawartymi w artykułach od 8 do 12 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599). Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wojewodę Lubelskiego.

  1. Psychoterapia dzieci i młodzieży dla 30 UP – szkolenie prowadzone zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

Zasady dotyczące rekrutacji/sposobu kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży są tożsame z zawartymi w artykułach od 8 do 12 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599). Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wojewodę Lubelskiego.

  1. Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży dla 50 UP (2 edycje – 2 grupy) celem szkolenia jest pozyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, niezbędnych do uczestnictwa w terapii pacjenta i wspieraniu rodziny. 

Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym przedstawiciele następujących zawodów medycznych: ratowników medycznych, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów środowiskowych, opiekunów medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów;

 

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: info@proesa.pl

Adres: ul. Firlejowska 2/U4

20-306 Lublin

 

 

 

Harmonogram realizacji wsparcia-I edycja-styczeń-maj 2023

Harmonogram realizacji wsparcia-II edycja-styczeń-czerwiec 2023


Harmonogram realizowanych staży – II edycja_2022


Harmonogram realizacji wsparcia-I edycja-wrzesień-grudzień 2022

Harmonogram realizacji wsparcia-II edycja-wrzesień-grudzień 2022


Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja uzupełniająca na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” została zakończona.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 31.03.2022 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” – 2 wolne miejsca.

Poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19.

Do wyżej wymienionych dokumentów prosimy o dołączenie:

  • kopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk o zdrowiu lub nauk medycznych oraz
  • dokumentów potwierdzających uzyskanie zaliczenia z przedmiotów z zakresu niżej wymienionej tematyki: Psychopatologia wieku dziecięcego i wczesnoszkolnego i/lub Profilaktyka uniwersalna i selektywna w perspektywie środowiska lokalnego i/lub Modele opieki psychiatrycznej (np. sylabus zaliczonego przedmiotu, kopia indeksu z wpisanym zaliczeniem lub wypis ocen z systemu USOS).

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. 

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Partnera – Proesa Sp. z o.o., ul. Firlejowska 2/U4 ,20-306 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.

Informujemy, że rekrutacja będzie trwać do wyczerpania limitu miejsc.


Harmonogram realizacji wsparcia – I edycja – styczeń-lipiec 2022

Harmonogram realizacji wsparcia – II edycja – styczeń-lipiec 2022


Harmonogram realizacji wsparcia – I edycja – wrzesień-grudzień 2021

Harmonogram realizacji wsparcia – II edycja – wrzesień-grudzień 2021


Harmonogram realizowanych staży – I edycja_2021


Harmonogram realizacji wsparcia – II edycja – styczeń-lipiec 2021


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży ‘’ zostaje przedłużona do dnia 25.03.2021.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji do projektu „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19 znajdują się poniżej.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 10.03.2021 do 17.03.2021 będzie trwała rekrutacja uzupełniająca na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży ‘’.

Poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19.

Do wyżej wymienionych dokumentów prosimy o dołączenie xerokopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk o zdrowiu lub nauk medycznych. 

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o dołączenie xerokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. 

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Partnera – Proesa Sp. z o.o., ul. Firlejowska 2/U4 ,20-306 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 25.01.2021 r. zakończy się rekrutacja na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży ‘’.


Harmonogram realizacji wsparcia – I edycja – styczeń-lipiec 2021


Harmonogram realizacji wsparcia – listopad-grudzień 2020


Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 16.11.2020 rozpoczynamy rekrutację na II edycję szkolenia

„Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży”

Poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Partnera – Proesa Sp. z o.o., ul. Firlejowska 2/U4 ,20-306 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.


Harmonogram realizacji wsparcia – lipiec-październik 2020


Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. rekrutacja na I edycję szkolenia „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” zostaje zakończona.

W terminie do 30.06.2020r. zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do udziału w I edycji. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, zostaną w tym terminie poinformowane drogą telefoniczną o wynikach procesu rekrutacyjnego.

Rekrutacja na II edycję rozpocznie się w listopadzie 2020 r.


Każdy Uczestnik Projektu może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. W chwili obecnej możliwe jest aplikowanie wyłącznie na szkolenie w zakresie Terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne: Psychologia kliniczna i Psychoterapia dzieci i młodzieży prowadzona była przez Wojewodę Lubelskiego i została zakończona.


Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Partnera – Proesa Sp. z o.o.,  przy ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.