Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami Premiera RP, związanymi z wirusem COVID – 19, bardzo prosimy wszelkie sprawy takie jak: dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych, itp. załatwiać telefonicznie oraz e-mailowo.

 

Proesa Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie – Liderem Projektu a Proesa Sp. z o.o. – Partnerem Projektu

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 – 30.06.2023

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 100 osób posiadających wykształcenie wyższe z terenu województw: lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego zatrudnionych w publicznym systemie opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej, spełniających kryteria specjalizacji i szkoleń realizowanych w ramach projektu. Uczestnikami projektu będą psychologowie, lekarze i przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia psychicznego – osoby zatrudnione w placówce posiadającej kontrakt z NFZ. W tym 50 % grupy docelowej będą stanowili pracownicy jednostek współpracujących z systemem opieki zdrowotnej, tj. np. ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, psychologowie – osoby te musza posiadać wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą osoby niepełnosprawne, kobiety oraz pracownicy jednostek współpracujących z systemem opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry realizującej świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez podniesienie umiejętności/kwalifikacji zawodowych z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii środowiskowe dzieci i młodzieży u min. 100 Uczestników/czek Projektu (UP) z województwa lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego w okresie 01.11.2019 do 31.06.2023 r. przez co nastąpi zwiększenie dostępu do opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce.

W ramach projektu następujące szkolenia specjalizacyjne:

  1. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży dla 20 UP – szkolenie prowadzone zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.

Zasady dotyczące rekrutacji/sposobu kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży są tożsame z zawartymi w artykułach od 8 do 12 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599). Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wojewodę Lubelskiego.

  1. Psychoterapia dzieci i młodzieży dla 30 UP – szkolenie prowadzone zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

Zasady dotyczące rekrutacji/sposobu kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży są tożsame z zawartymi w artykułach od 8 do 12 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599). Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wojewodę Lubelskiego.

  1. Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży dla 50 UP (2 edycje – 2 grupy) celem szkolenia jest pozyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, niezbędnych do uczestnictwa w terapii pacjenta i wspieraniu rodziny. 

Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym przedstawiciele następujących zawodów medycznych: ratowników medycznych, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów środowiskowych, opiekunów medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów;

 

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: info@proesa.pl

Adres: ul. Firlejowska 2/U4

20-306 Lublin

 

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja uzupełniająca na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” została zakończona.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 31.03.2022 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” – 2 wolne miejsca.

Poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19.

Do wyżej wymienionych dokumentów prosimy o dołączenie:

  • kopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk o zdrowiu lub nauk medycznych oraz
  • dokumentów potwierdzających uzyskanie zaliczenia z przedmiotów z zakresu niżej wymienionej tematyki: Psychopatologia wieku dziecięcego i wczesnoszkolnego i/lub Profilaktyka uniwersalna i selektywna w perspektywie środowiska lokalnego i/lub Modele opieki psychiatrycznej (np. sylabus zaliczonego przedmiotu, kopia indeksu z wpisanym zaliczeniem lub wypis ocen z systemu USOS).

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. 

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Partnera – Proesa Sp. z o.o., ul. Firlejowska 2/U4 ,20-306 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.

Informujemy, że rekrutacja będzie trwać do wyczerpania limitu miejsc.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży ‘’ zostaje przedłużona do dnia 25.03.2021.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji do projektu „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19 znajdują się poniżej.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 10.03.2021 do 17.03.2021 będzie trwała rekrutacja uzupełniająca na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży ‘’.

Poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19.

Do wyżej wymienionych dokumentów prosimy o dołączenie xerokopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk o zdrowiu lub nauk medycznych. 

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o dołączenie xerokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. 

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Partnera – Proesa Sp. z o.o., ul. Firlejowska 2/U4 ,20-306 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 25.01.2021 r. zakończy się rekrutacja na II edycję szkolenia ,,Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży ‘’.


Szanowni Państwo

Informujemy , że  od dnia 16 .11.2020 rozpoczynamy rekrutację na II edycje szkolenia

,, Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży ‘’

Poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Partnera – Proesa Sp. z o.o., ul. Firlejowska 2/U4 ,20-306 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. rekrutacja na I edycję szkolenia „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” zostaje zakończona.

W terminie do 30.06.2020r. zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do udziału w I edycji. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, zostaną w tym terminie poinformowane drogą telefoniczną o wynikach procesu rekrutacyjnego.

Rekrutacja na II edycję rozpocznie się w listopadzie 2020 r.


Każdy Uczestnik Projektu może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. W chwili obecnej możliwe jest aplikowanie wyłącznie na szkolenie w zakresie Terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne: Psychologia kliniczna i Psychoterapia dzieci i młodzieży prowadzona była przez Wojewodę Lubelskiego i została zakończona.


Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Partnera – Proesa Sp. z o.o.,  przy ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 Lublin, w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.