Od 01.05.2019r. do 31.05.2020r. Proesa Sp. z o.o. realizuje projekt „Pracownik kręgosłupem przedsiębiorstwa” nr RPLU.10.03.00-06-0007/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej.

Projekt skierowany jest do 70 pracowników firm:
 • Softland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • KOMERCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH SP. Z O.O.
 • PROFILEX Sp. z o.o.

 


Cel projektu:

 

Cel główny:

Wzrost liczby realizowanych programów zdrowotnych w obszarze chorób kręgosłupa i/lub układu ruchu poprzez wdrożenie 3 programów zdrowotnych, wśród 70 (35K i 35M) pracowników 3 przedsiębiorstw w wieku aktywności zawodowej, które są w grupie podwyższonego ryzyka związanego z zachorowaniem na choroby kręgosłupa i/lub układu ruchu na terenie województwa lubelskiego w okresie do 31.05.2020r.

Realizacja celu obejmuje:

 1. Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zagrożeń związanych z wystąpieniami objawów w obszarze chorób kręgosłupa i układu ruchu. 
 2. Przeprowadzenie analizy stanowiska pracy pod kątem wystąpienia/nasilania się chorób kręgosłupa i układu ruchu
 3. Działania diagnostyczne w kierunku chorób kręgosłupa i układu ruchu.
 4. Wsparcie edukacyjne w zakresie zmiany kwalifikacji zawodowych
 5. Dostosowanie stanowiska pracy w celu przeciwdziałaniu wystąpienia chorób zawodowych kręgosłupa i układu ruchu.

Proj. przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL poprzez kompleksowe, wysokiej jakości wsparcie udzielane uczestnikom projektu w ramach zaplanowanych zadań, których ostatecznym celem będzie zwiększenie liczby działań zdrowotnych negatywnie wpływających na rynek pracy. Cel projektu jest zgodny z celem RPO WL.

 


Dla Uczestników/czek zapewniamy:

 

Działania zdrowotne:

 • wizyty lekarskie,
 • badania specjalistyczne w zakresie chorób kręgosłupa,
 • przeprowadzenie rehabilitacji pracowników w zakresie opracowania i edukacji osób zagrożonych chorobą zawodową,
 • przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych w zakresie właściwych postaw i zachowań na stanowisku pracy,
 • przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych w zakresie mobilizacji do podejmowania działań,

Działania edukacyjne:

 • doradztwo zawodowe oraz opracowanie IPD,
 • szkolenie zawodowe.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w Biurze projektu osobiście

lub pocztą oraz w przedsiębiorstwach (od wtorku do czwartku).

Dane adresowe Biura Projektu:

Proesa Sp. z o.o.
ul. Firlejowska 2/u4, 20-306 Lublin

– z dopiskiem „Pracownik kręgosłupem przedsiębiorstwa”


Zapraszamy po szczegółowe informacje:

tel. 576000942
e-mail: info@proesa.pl

06.10.2020 r. 

Zapraszamy do udziały w rozeznaniach rynku, których celem jest ustalenie cen rynkowych na realizację:

______________________________________________________________

03.08.2020 r.

Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku, którego celem jest ustalenie cen rynkowych na realizację:

Zakup i dostawa 10 ergonomicznych, regulowanych foteli biurowych

_____________________________________________________________ 

04.12.2019 r.

Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku, którego celem jest ustalenie ceny rynkowej na realizację:

 1. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego w zakresie zbadania posiadanych kwalifikacji i predyspozycji przez pracowników wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania-doradca zawodowy/coach

__________________________________________________

06.11.2019 r.

Zapraszamy do udziału w rozeznaniach rynku, których celem jest ustalenie cen rynkowych na realizację:

 1. Szkoleń edukacyjnych w zakresie właściwych postaw i zachowań na stanowisku pracy – rehabilitant/ratownik medyczny
 2. Szkoleń edukacyjnych w zakresie mobilizacji do podejmowanych działań prozdrowotnych – psycholog/psychiatra

17.09.2019 r.

Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku, którego celem jest ustalenie ceny rynkowej na realizację:

Przeprowadzenie rehabilitacji pracowników w zakresie opracowania i edukacji osób zagrożonych chorobą – nauka indywidualnych ćwiczeń w miejscu pracy jak i w domu w zakresie obecnego stanu zdrowia jak i zajmowanego stanowiska pracy – rehabilitant/fizjoterapeuta


13.08.2019 r.

Zapraszamy do udziały w rozeznaniach rynku, których celem jest ustalenie cen rynkowych na realizację:

Rezonans magnetyczny kręgosłupa


08.07.2019 r.

Zapraszamy do udziały w rozeznaniach rynku, których celem jest ustalenie cen rynkowych na realizację:

Przeprowadzenia rozpoznania czynników ryzyka.

„Pracownik służb BHP”

Przeprowadzenia diagnozy wystąpienia dolegliwości/chorób obwodowego układy nerwowego.

„Lekarz nauk medycznych o specjalizacji neurologia”

Przeprowadzenia diagnozy wystąpienia dolegliwości/chorób układu ruchu, upośledzeń układu ruchu.

„Lekarz nauk medycznych o specjalizacji ortopedia”


03.08.2020 r.

Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku, którego celem jest ustalenie cen rynkowych na realizację:

Zakup i dostawa 10 ergonomicznych, regulowanych foteli biurowych