Walidacja i certyfikacja kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”

PROWADZENIE TERAPII ŚRODOWISKOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Miło nam poinformować, że Proesa Sp. z o.o. uzyskała uprawnienia do przeprowadzania walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”. Jesteśmy jedną z pięciu Instytucji Certyfikujących w Polsce.

 • Grupy adresatów kwalifikacji:

Kwalifikacja „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” jest skierowana przede wszystkim do:

 1. psychologów i pedagogów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej;
 2. lekarzy;
 3. pielęgniarek w szczególności pielęgniarek mających doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą oraz
 4. innych osób pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą.
 • Warunki przystąpienia do walidacji:

Warunkiem przystąpienia do procesu walidacji kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” jest:

 1. Posiadanie wykształcenia wyższego (kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK) z obszaru dziedzin:
  • nauk społecznych,
  • nauk medycznych,
  • nauk o zdrowiu.
 2. Przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą oraz
 3. Przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów:
  • grupy Balinta;
  • trening interpersonalny;
  • praca z geogramem.

Do walidacji może przystąpić osoba, która spełnia wszystkie powyższe warunki.

W celu weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do walidacji kandydat dostarcza Instytucji Certyfikującej (pocztą lub osobiście, do biura Proesy) Portfolio, w którym wykaże:

  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych nauk społecznych lub nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  • zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą.
  • zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów:
   • grupy Balinta,
   • trening interpersonalny,
   • praca z geogramem.
  • trzy opisy przypadków odnoszące się do pracy z pacjentami niepełnoletnimi. Każdy opis powinien dotyczyć innej sytuacji niepełnoletniego pacjenta pod względem typu zgłaszanego problemu: a) niepełnoletni powracający do systemu oświaty po pobycie w placówce leczenia całodobowego lub ośrodku zamkniętym; b) niepełnoletni z zaburzeniami ogólnorozwojowymi; c) niepełnoletni z zaburzeniami osobowości lub zaburzeniami zachowania; d) niepełnoletni z problemem wynikającym z dysfunkcjonalnego środowiska w którym przebywa. Opis przypadku (w postaci zanonimizowanej) powinien zawierać: a) istotne informacje dotyczące niepełnoletniego pacjenta; b) opis głównego problemu rodziny i pacjenta dot. funkcjonowania w różnych obszarach jego życia; c) omówienia przeprowadzonego przez siebie wywiadu z niepełnoletnim pacjentem i/lub jego rodziną/nauczycielami; d) diagnozę kliniczną lub funkcjonalną (przygotowane przez siebie lub otrzymaną od innych specjalistów); e) wnioski z zebranych informacji uwzględniające zasoby pacjenta, jego rodziny i otoczenia; f) propozycje pomocy wraz ze wskazaniem możliwych działań innych specjalistów; g) plan i opis udzielanej przez siebie pomocy lub możliwej do otrzymania w danym systemie/środowisku; h) wnioski i ewaluacja/omówienie/ocena podjętych działań wykonywanych osobiście oraz przez innych specjalistów, którzy byli zaangażowani we wsparcie niepełnoletniego pacjenta.
  • wypełniony Formularz rejestracyjny.
 • Opłaty

Proces walidacji i certyfikacji jest odpłatny.

Kandydat przystępujący do weryfikacji wnosi opłatę walidacyjną w wysokości 2500 zł netto + 23% VAT. Opłata ta obejmuje weryfikację efektów uczenia się oraz certyfikat.

Nr konta do opłat: 48 8689 0007 7000 9389 2000 0010 

Tytuł wpłaty: Opłata walidacyjna 2023 r.

 • Weryfikacja efektów uczenia się

Weryfikacja efektów uczenia się zawartych w kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” składa się z trzech następujących po sobie etapów, zwanych łącznie „Egzaminem”:

  • I etap: ocena merytoryczna Portfolio;
  • II etap: przeprowadzenie wystandaryzowanego testu wiedzy;
  • III etap: uzupełniająca rozmowa egzaminacyjna dotycząca opisów przypadków przedstawionych w Portfolio.

Weryfikacja efektów uczenia się kończy się pozytywną decyzją walidacyjną w przypadku potwierdzenia przez uczestnika walidacji posiadania wszystkich efektów uczenia się, tj. „zaliczenia” wszystkich etapów walidacji. Kandydat musi z każdego etapu egzaminu uzyskać ocenę pozytywną.

Szczegółowe informacje dotyczące walidacji i certyfikacji zawiera Regulamin walidacji.

 • Certyfikat

Uczestnik, który zakończył proces walidacji pozytywnie, otrzymuje certyfikat zgodnie z wymogami zwartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (MP. 2018 POZ.1279).

 • Korzyści z posiadania certyfikatu

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” jest przygotowana do wypełniania zadań związanych z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym – poza oddziaływaniem na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie małoletniego lub nastoletniego pacjenta – istotną rolę odgrywa wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego. W tym modelu terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży uczestniczy we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży np. w ramach wielospecjalistycznego zespołu, współpracuje z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, koordynuje opiekę i dostęp do różnorodnych placówek zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży. Zadaniem terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży jest uczestnictwo w planowaniu i koordynacji wsparcia w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie oceny jej postępów oraz wybór adekwatnych oddziaływań medycznych i psychospołecznych. Osoba posiadającą kwalifikację „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” będzie mogła znaleźć zatrudnienie w instytucjach prowadzących opiekę, w tym szczególnie środowiskową, nad rodziną, dziećmi i młodzieżą.

 • Zasady uznawania osiągnięć potwierdzonych przez inną instytucję
  • Instytucja certyfikująca może w toku certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej uznać osiągnięcia, uzyskane w związku z ubieganiem się o nadanie innej kwalifikacji włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, za tożsame z osiągnięciami stanowiącymi część wymagań dla danej kwalifikacji rynkowej, na podstawie dokumentu potwierdzającego nadanie innej kwalifikacji.
  • Instytucja certyfikująca może w toku certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej uznać inne osiągnięcia, niż określone w ust. 1, za tożsame z osiągnięciami stanowiącymi część wymagań dla danej kwalifikacji rynkowej, jeżeli uzyskanie tych osiągnięć zostało sprawdzone w przeprowadzonej walidacji.
  • W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uznanie osiągnięć następuje na podstawie rozmowy z osobą ubiegającą się o nadanie danej kwalifikacji rynkowej oraz na podstawie oceny przedstawionej przez tę osobę dokumentacji.
  • Osiągnięcia uznane w sposób określony w ust. 1 lub 2 nie podlegają ponownej walidacji.

Niezbędne dokumenty:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. poz. 1279)

Regulamin walidacji

Formularz rejestracyjny

Zalecana literatura:

 1. Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. (2018), Zaburzenia Psychiczne Dzieci i Młodzieży, Medical Tribune,
 2. Radziwiłowicz W., Jarmołowska A. (2015) Adolescencja, wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 3. Alanen O. (2000) Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, Wydawnictwo IPiN.
 4. Aleksandrowicz J. (1999) Psychoterapia medyczna: teoria i praktyka. PZWL.
 5. Anczewska M., Wciórka J. (2008) Umacnianie, nadzieja czy uprzedzenia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 6. Bilikiewicz A. (2009) Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL.
 7. De Barbaro B., Cechnicki A., Ostoja-Zawadzka K. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo UJ.
 8. De Barbaro B. (1999) Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo UJ.
 9. Cierpiałkowska L. (2009) Psychopatologia, Warszawa, Scholar.
 10. Formański J. (2004) Psychologia środowiskowa, Warszawa, PZWL.
 11. Kokoszka A. Psychoanalityczne ABC.
 12. Koszewska I., Habrat-Pragłowska E. (2002) Żyć z zaburzeniami nastroju.
  Poradnik dla chorych i ich rodzin o chorobie afektywnej dwubiegunowej, Wydawnictwo IPiN.
 13. Lauveng A. (2008) Byłam po drugiej stronie lustra, „Smak Słowa”. Sopot.
 14. Meder J. (2000) Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 15. Sutton C. (2007) Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk, GPW.
 16. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 17. Załuska M., Prot K., Bronowski P. (2007) Psychiatria środowiskowa, jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

  Skontaktuj się z nami!

  Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą,
  zapraszamy do kontaktu z nami.
  Nasi pracownicy niezwłocznie udzielą odpowiedzi
  na Twoje pytania oraz sporządzą ofertę
  dedykowaną dla Twoich potrzeb.

  więcej

  Skip to content