Proesa Sp. z o.o. wraz z LUBEA MED. Sp. z o.o.  Partnerem Projektu zapraszają do udziału w projekcie „Rozwiń skrzydła!”, nr projektu FELU.09.07-IP.02-0038/23

Projekt realizowany jest przez Proesa Sp. z o.o.  w partnerstwie z LUBEA MED. Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 01.05.2024 – 30.04.2026

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Priorytet IX Lepsza edukacja Zaspokajanie potrzeb rynku pracy

Działanie 9.7 Outplacement

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: osób dorosłych od 18 roku życia (w przypadku osób zgłaszających się na kurs prawa jazdy mogą być to osoby od 21 roku życia-USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami), w tym min.60% kobiet, zamieszkujące zgodnie z KC tereny Miasta Lublin, powiatu lubelskiego, świdnickiego, łęczyńskiego, lubartowskiego i kraśnickiego do zmian na rynku pracy.

Uczestnikami/czkami Projektu będą: pracownicy zagrożeni zwolnieniem, pracownicy przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika, osoby odchodzące z rolnictwa.

Szczególnie w ramach realizacji projektu ” Rozwiń skrzydła!”  zapraszamy:

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych:

 • pomoc asystenta,
 • tłumacza migowego.

Wsparcie w projekcie obejmuje:

 • Diagnozę potrzeb z Indywidualnym Planem Działania
 • Job-coaching
 • Szkolenia na prawo jazdy kat. C, C+E
 • Szkolenia zawodowe m.in.: Stolarz z montażem mebli, rejestrator/ka medyczny/a, grafik komputerowy, pracownik gospodarczy, przedstawiciel handlowy – stypendium szkoleniowe 15,33zł brutto/1h
 • 5 miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe 2299,64zł brutto
 • Pośrednictwo pracy

Celem projektu jest podniesienie zdolności na rynku pracy 90 osób dorosłych od 18 roku życia (w przypadku osób zgłaszających się na kurs prawa jazdy mogą być to osoby od 21 roku życia-USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami), w tym min.60% kobiet, zamieszkujące zgodnie z KC tereny Miasta Lublin, powiatu lubelskiego, świdnickiego, łęczyńskiego, lubartowskiego i kraśnickiego oraz utrzymanie lub zdobycie zatrudnienia przez min. 45 osób w terminie do 30.04.2026 r.

Trwałość w projekcie zostanie zachowana poprzez wzmocnienie potencjału grupy docelowej dzięki objęciu wszystkich Uczestników Projektu kompleksowym wsparciem opartym na elastycznej i dostosowanej ofercie edukacyjnej/wspierającej zgodnej z ich potrzebami i predyspozycjami.

Działania, które zostaną podjęte w ramach projektu wpłyną/ przełożą się:
– przełożą się bezpośrednio na efektywne współuczestnictwo w zmieniającym się rynku pracy oraz dostosowanie się do zachodzących w nim zmian.

-Nabyte przez Uczestników kwalifikacje/kompetencje/umiejętności nie są ograniczone w czasie a zdobyta wiedza posłuży im wiele lat po zakończeniu projektu.

– Upowszechniania pozytywnych wzorców zrównoważonego funkcjonowania na rynku pracy
pozwoli na kształtowanie się pozytywnych norm i wzorców co ma efekt długofalowy.

-Dodatkowym trwałym rezultatem będzie zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych przez min. 60% UP oraz zatrudnienia przez min. 50%UP.

– Trwałość projektu przekładać się będzie również na dalsze realizowanie wsparci dla grupy
docelowej w przyszłości.

#FunduszeUE                         #Fundusze Europejskie

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w Biurze projektu  osobiście

lub pocztą 

– z dopiskiem „Rozwiń skrzydła!”

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: info@proesa.pl

Biuro Projektu: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin 

__________________________________________________

 

09.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niedługo na stronie internetowej projektu znajdą się wszystkie dokumenty zgłoszeniowe.

9.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niedługo na stronie internetowej projektu znajdą się wszystkie dokumenty zgłoszeniowe.