Projekt pt.: „Twój biznes Twoją tarczą” RPLU.09.03.00-06-0049/21 realizowany przez Proesa Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Kraśnik na podstawie Umowy nr 276/RPLU.09.03.00-06-0049/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.08.2023

 

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy

Numer i nazwa Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy Proesa Sp. z o.o. – Liderem Projektu a Gminą Kraśnik – Partnerem Projektu

Partner wiodący (Lider projektu): PROESA SP. Z O.O. , siedziba: 20-306 Lublin, ul. Firlejowska 2, lok. U4

Partner projektu: GMINA KRAŚNIK, siedziba: 23-200 Kraśnik, ul. T.Kościuszki 24

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

50 osób fizycznych (30K, 20M) w wieku 30 lat i więcej z powiatu kraśnickiego, powiatu lubelskiego i Miasta Lublin (zamieszkujących zgodnie z KC) pozostających bez pracy bezrobotne zarejestrowane w UP i niezarejestrowane oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowane jako przedstawiciele w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komornicza lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.

Grupa docelowa stanowi w 100% osoby bezrobotne i bierne zawodowo, należące do jednej z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powodu:

 • długotrwałego bezrobocia
 • niskich kwalifikacji
 • osoby z niepełnosprawnościami

Do udziału w projekcie preferowane będą: 

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50+

Premiująco przyjmowane do projektu będą:

 • osoby planujące zatrudnienie
 • osoby które w wyniku COVID-19 utraciły prace, tj. od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolite Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U.poz.433 z dn.13.03.2020r.).

 

Celem projektu jest nabycie niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia DZG przez 50 os.(30K,20M) z powiatu kraśnickiego, powiatu lubelskiego i Miasta Lublin, które założą działalność gospodarczą przez co nastąpi wzrost poziomu przedsiębiorstw w woj. lubelskim do 08.2023 r.

 

Główne działania:

 1. WSPARCIE SZKOLENIOWE
 2. WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 23 050,00 zł/osoba
 3. WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – 2800,00 zł netto/1 miesiąc, wsparcie udzielanie przez maksymalnie 12 miesięcy. Łącznie nie więcej niż 33 600,00 zł netto/osoba

 

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

E-mail: tbtt@proesa.pl

Adres biura projektu: ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin 

 

 

data ogłoszenia 17.08.2022

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Informujemy, że termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Państwa rozpocznie się w dniu 24.08.2022 r. od godziny 9.00 i potrwa do 25.08.2022 r. do godziny 15.00.

W wyznaczonym terminie każdy z Państwa powinien złożyć w wersji papierowej 1 wniosek wraz z wymaganymi załącznikami podpisany i zaparafowany, wersja zgodna ze wzorem udostępnionym przez Beneficjenta.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Projektu: ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin lub w Urzędzie Gminy Kraśnik: ul. T.Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik. Biuro jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 15.00.

DOKUMENTY SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DOKUMENTY REKRUTACYJNE w części II KONKURS BIZNESPLANÓW, NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I PODPISYWANIE UMÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

________________________________________________________________

data ogłoszenia 16.08.2022

 

OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny biznesplanów:

 

Uczestnicy projektu zostaną poinformowani pisemnie o ostatecznych wynikach ocen biznesplanów.

________________________________________________________________

data ogłoszenia 09.08.2022

 

WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wstępne wyniki oceny biznesplanów:

Uczestnicy projektu otrzymają pisemną informację w formie elektronicznej.

________________________________________________________________

data ogłoszenia 07.07.2022

TERMIN NABORU BIZNESPLANÓW – KONKURS BIZNESPLANÓW

 

Informujemy, że termin naboru biznesplanów dla Państwa rozpocznie się w dniu 19.07.2022 r. od godziny 9.00 i potrwa do 25.07.2022 r. do godziny 15.00.

W wyznaczonym terminie (w ciągu 5 dni roboczych) każdy z Państwa powinien złożyć w wersji papierowej 1 biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami podpisany i zaparafowany, wersja zgodna ze wzorem udostępnionym przez Beneficjenta.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Projektu: ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin lub w Urzędzie Gminy Kraśnik: ul. T.Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik. Biuro jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 15.00.

 

Wzór biznesplanu oraz wymagane załączniki znajdują się na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE/II KONKURS BIZNESPLANÓW, NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I PODPISYWANIE UMÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

Do biznesplanu dołączamy:

 1. 1 kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia grupowego oraz 1 kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia indywidualnego
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub zaświadczenia dokumentujące jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji
 6. zbiór oświadczeń

________________________________________________________________

data ogłoszenia 27.06.2022

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI

Szanowi Państwo,

poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu Twój biznes Twoją tarczą:

Wszyscy kandydaci i kandydatki otrzymają pisemną informację w formie elektronicznej lub listownej.

________________________________________________________________

data ogłoszenia 21.06.2022

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI

Szanowi Państwo,

poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji do projektu Twój biznes Twoją tarczą:

Wszyscy kandydaci i kandydatki otrzymają pisemną informację w formie elektronicznej lub listownej.

________________________________________________________________

data ogłoszenia 03.06.2022

W związku z tym, że wpłynęła wystarczająca liczba zgłoszeń, z dniem 03.06.2022 r. zawieszamy przyjmowanie zgłoszeń do projektu.

________________________________________________________________

data ogłoszenia 31.05.2022

REKRUTACJA W TOKU – do 02.06.2022 r. do godz. 15.00 przyjmujemy zgłoszenia do projektu

________________________________________________________________

data ogłoszenia 26.05.2022

REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA – JESZCZE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO 31.05.2022 r. do godziny 15.00.

________________________________________________________________

data ogłoszenia 24.05.2022

Szanowni Państwo

w odpowiedzi na Państwa prośby wydłużamy jeszcze rekrutacje o kolejne dni – ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 26.05.2022 r. do godziny 15.00.

________________________________________________________________

data ogłoszenia 20.05.2022

REKRUTACJA W TRAKCIE – NABÓR TRWA DO 24.05.2022 r. do godziny 15.00.

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, w związku z tym przedłużamy nabór dokumentów, zapraszamy!

________________________________________________________________

data ogłoszenia 17.05.2022

UWAGA!

Szanowni Państwo,

informujemy, że z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń przedłużamy rekrutację do dnia 20.05.2022 r. do godziny 15.00.

________________________________________________________________

data ogłoszenia 18.04.2022

UWAGA! REKRUTACJA DO PROJEKTU rozpoczyna się w dniu 28.04.2022 r.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie trwał w okresie od 28.04.2022 od godziny 9.00 do dnia 18.05.2022 do godziny 15.00.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze projektu w siedzibie Lidera PROESA Sp. z o.o. 20-306 Lublin, ul. Firlejowska 2/ U4 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów w siedzibie Partnera: Urząd Gminy Kraśnik, ul. T.Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Dokumenty zgłoszeniowe są przyjmowane w wersji papierowej w opisanej kopercie. Szczegółowy wykaz obowiązkowych dokumentów rekrutacyjnych jest dostępny w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Proesa Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

W sytuacji większej liczby osób zainteresowanych udziałem w projekcie i przyjęcia min. 65 formularzy, Proesa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zawieszenia/wstrzymania rekrutacji w celu weryfikacji dokumentów.

________________________________________________________________

data ogłoszenia 25.03.2022

Miło nam Państwa poinformować, że Proesa Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Kraśnik rozpoczęła realizację projektu „Twój biznes Twoją tarczą”

Rekrutacja do projektu planowana jest na IV 2022. Wkrótce ogłosimy szczegóły.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

I REKRUTACJA DO PROJEKTU

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

 1. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjnywersja do edycji Word
 2. Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego
 3. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 4. Załącznik nr 4 – Karta predyspozycji kandydata
 5. Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z art. 1ust.1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
 6. Załącznik nr 6 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego
 7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Kandydata/Kandydatki do projektu dot. wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS
 8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Kandydata/Kandydatki do projektu o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania
 9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie uczestnika projektu o nie braniu udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

II KONKURS BIZNESPLANÓW, NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I PODPISYWANIE UMÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

 1. Załącznik nr 1 – Wzór biznesplanu wersja do edycji Word
 2. Załącznik nr 2A – Karta oceny formalnej biznesplanu
 3. Załącznik nr 2B – Karta oceny merytorycznej biznesplanu
 4. Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (zawiera Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne)
 5. Załącznik nr 4 – Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielnie finansowego wsparcia pomostowego
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych 
 10. Załącznik nr 9 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu do biznesplanu
 12. Załącznik nr 11 – Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych
 13. Załącznik nr 12 – Standardy oceny biznesplanów

 

Harmonogram działań w projekcie przedstawia się następująco:

 

I REKRUTACJA – KWALIFIKACJA DO PROJEKTU

 • opracowanie i zatwierdzenie dokumentów rekrutacyjnych przez Instytucję Zarządzającą
 • nabór dokumentów rekrutacyjnych – minimum 14 dni roboczych

Termin naboru zgłoszeń zostanie opublikowany na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych. W zależności od przebiegu rekrutacji nabór może zostać przedłużony lub skrócony, o czym Proesa Sp. z o.o. poinformuje na stronie projektu.

 •  ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych
 •  spotkanie osobiste z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji osobowościowych
 • opublikowanie listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych

Planowany termin realizacji: III – V 2022

 

II WSPARCIE SZKOLENIOWE

 • wsparcie szkoleniowe będzie realizowane na 3 poziomach zaawansowania:

                   – poziom podstawowy

                   – poziom średniozaawansowany

                   – poziom zaawansowany

Planowany zakres wsparcia szkoleniowego zawierać będzie zakres tematyczny m.in.: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS, reklama i inne działania promocyjne, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanów i jego realizacja, negocjacje biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klientów, radzenie sobie ze stresem.

Planowany termin realizacji wsparcia szkoleniowego: V – VII 2022

 

III KONKURS BIZNESPLANÓW

 • nabór biznesplanów w wyznaczonym terminie
 • ocena złożonych biznesplanów przez Komisję Oceny Biznesplanów/Wniosków
 • utworzenie lista rankingowej osób, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe

Planowany termin naboru biznesplanów: VII 2022

 

IV POWSTANIE PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROJEKTU I PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIU WSPARCIA FINANSOWEGO

 • rejestracja działalności gospodarczej
 • podpisanie umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenie zabezpieczenia do umowy
 • wypłata wsparcia finansowego – dotacji

Planowany termin realizacji działania: VIII 2022

 

V PRZYZNANIE I WYPŁATA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

 • złożenie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie
 • ocena złożonych wniosków przez Komisję Oceny Biznesplanów/Wniosków
 • podpisane umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
 • rozliczenia i wypłaty 1-12 transzy wsparcia pomostowego zgodnie z harmonogramem

Raty finansowego wsparcia pomostowego w przyznanej przez komisję wysokości będą wypłacane w cyklu miesięcznym.

Planowany termin realizacji działania: VIII 2022 – VII 2023

 

VI 12-MIESIĘCZNY MONITORING 50 NOWYCH FIRM

 • monitoring przez Proesa Sp. z o.o. i Gminę Kraśnik nowozałożonych przedsiębiorstw w ramach projektu
 • wizyta kontrolna w siedzibie przedsiębiorstwa w celu potwierdzenia faktycznego funkcjonowania założonej działalności gospodarczej.

Planowany termin realizacji działania: VIII 2022 – VIII 2023