Proesa Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Tarcza dla Ciebie”, nr projektu RPLU.09.03.00-06-0050/21

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.08.2023

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy

Numer i nazwa Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

50osób fizycznych(30K,20M)fizycznych w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego(zamieszkujących zgodnie z KC) pozostających bez pracy bezrobotne zarejestrowane w UP i niezarejestrowane oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowane jako przedstawiciele w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komornicza lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.

Grupa docelowa stanowi w 100% osoby bezrobotne i bierne zawodowo, należące do jednej z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powodu:

-długotrwałego bezrobocia

-niskich kwalifikacji

-osoby z niepełnosprawnościami.

Do udziału w projekcie preferowane będą: 

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50+

Premiująco przyjmowane do projektu będą:

 • osoby planujące zatrudnienie
 • osoby które w wyniku COVID-19 utraciły prace, tj. od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolite Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U.poz.433 z dn.13.03.2020r.).

Celem projektu jest nabycie niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia DZG przez 50 os.(30K,20M) z województwa lubelskiego, które założą działalność gospodarczą przez co nastąpi wzrost poziomu przedsiębiorstw w woj. lubelskim do 08.2023r.

Główne działania:

 1. WSPARCIE SZKOLENIOWE
 2. WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 23 050,00 zł
 3. WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – 2000,00zł netto/1 miesiąc, wsparcie udzielanie przez maksymalnie 12 miesięcy. 

 

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: info@proesa.pl

Biuro Projektu: ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin 

 

 

27.08.2022 r. 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę osób, którym przyznano Wsparcie pomostowe.

Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. Informujemy, że wszystkie osoby, otrzymają karty oceny w wiadomości e-mail. 

22.08.2022 r.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Informujemy, że termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Państwa rozpocznie się w dniu 25.08.2022 r. od godziny 9.00 i potrwa do 26.08.2022 r. do godziny 15.00.

W wyznaczonym terminie każdy z Państwa powinien złożyć w wersji papierowej 1 wniosek wraz z wymaganymi załącznikami podpisany i zaparafowany, wersja zgodna ze wzorem udostępnionym przez Beneficjenta.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Projektu: ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin. Biuro jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 15.00.

DOKUMENTY SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

16.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe oceny biznesplanów:

Informujemy również, iż do każdego z Państwa zostanie dzisiaj przesłana informacja o ostatecznych wynikach wraz z instrukcją zakładania działalności gospodarczej.

11.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

w związku, iż zgodnie z pkt 6 w Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w stosowanej
punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite poniżej przedstawiamy zaktualizowaną WSTĘPNĄ LISTĘ POZYTYWNĄ.

11.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej przestawiamy wstępne listy ocen biznesplanów. 

Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. Informujemy, że wszystkie osoby, otrzymają pismo wraz z kartami oceny wniosków.

20.07.2022 r.

Informujemy, że termin naboru biznesplanów dla Państwa rozpocznie się w dniu 01.08.2022 r. od godziny 9.00 i potrwa do 05.08.2022 r. do godziny 15.00

W wyznaczonym terminie (w ciągu 5 dni roboczych) każdy z Państwa powinien złożyć w wersji papierowej 1 biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami podpisany i zaparafowany, wersja zgodna ze wzorem udostępnionym przez Beneficjenta.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Projektu: ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin. Biuro jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 15.00.

Poniżej przedstawiamy wymagane dokumenty:

Dodatkowo prosimy o dołączenie:

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń dla uczestników projektu, o ile zostały one przewidziane na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji – przekażemy Państwu na ostatnich zajęciach;
 2. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji.

DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE ZGODNIE ZE WZOREM Z REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA – STR. 6 I 7.

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorami kart ocen oraz standardami oceny biznesplanów dostępnych w zakładce dokumenty rekrutacyjne. 

Przypominamy, że osoby które zobowiązały się w formularzu zgłoszeniowym do zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na min. 1 miesiąc na min. ½ etatu zobowiązane są do zawarcia tej informacji w biznesplanie. 

19.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę ostateczną z wynikami rekrutacji do projektu „Tarcza dla Ciebie”

AKTUALIZACJA LISTY OSTATECZNEJ – POBIERZ

13.07.2022 r.

Informujemy, iż nabór dokumentów zgłoszeniowych został zamknięty.

11.07.2022 r.

Szanowni Państwo w związku z rezygnacją z udziału w projekcie jednej osoby wznawiamy rekrutację do projektu do momentu zakwalifikowania jednej osoby spełniającej wymogi grupy docelowej. 

06.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu Tarcza dla Ciebie

OSTATECZNA LISTA – POBIERZ

28.06.2022 r.

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji do projektu Tarcza dla Ciebie:

WSTĘPNA LISTA – POBIERZ

Wszyscy kandydaci i kandydatki otrzymają pisemną informację w formie elektronicznej lub listownej.

23.06.2022 r.

Informujemy, iż nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu został zamknięty. 

22.06.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z niewystarczającą liczbą osób wznawiamy rekrutację do momentu zakwalifikowania jednej osoby spełniającej wymogi grupy docelowej.

01.06.2022 r.

Informujemy, iż w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń przedłużamy nabór dokumentów do projektu do 3 czerwca 2022 r.

27.05.2022 r.

Informujemy, iż w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń wznawiamy nabór dokumentów do projektu do 01.06.2022 r.

11.05.2022 r.

Informujemy, iż w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń przedłużamy nabór dokumentów do projektu do 13 maja 2022 r.

09.05.2022 r.

Informujemy, iż w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń przedłużamy nabór dokumentów do projektu do 11 maja 2022 r. 

04.05.2022 r.

Informujemy, iż w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń przedłużamy nabór dokumentów do projektu do 9 maja 2022 r. 

27.04.2022 r.

Informujemy, iż w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń przedłużamy nabór dokumentów do projektu do 4 maja 2022 r. 

15.04.2022 r. 

Przypominamy o trwającej do 27 kwietnia 2022 r. rekrutacji do projektu „Tarcza dla Ciebie”.

28.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Tarcza dla Ciebie”.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowanie w biurze projektu od dnia 07.04.2022 r. od godz. 9:00.

Wszelkie informacje potrzebne do poprawnego złożenia dokumentów rekrutacyjnych umieszczone są w regulaminie rekrutacji uczestników projektu, który jest już dostępny na naszej stronie, w zakładce dokumenty rekrutacyjne/harmonogramy wsparć. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami. 

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 01.03.2022 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Tarcza dla Ciebie”.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce! 

30.03.2022 r. 

Szanowni Państwo,

dołączamy aktualny Regulamin rekrutacji uczestników projektu .

28.03.2022 r. 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowanie w biurze projektu od dnia 07.04.2022 r. od godz. 9:00.

Dokumenty dotyczące etapu rekrutacji:

Dodatkowo do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – obligatoryjnie
 2. zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – osób zarejestrowanych w PUP/MUP
 3. zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych. (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych
 4. zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – osób długotrwale bezrobotnych
 5. orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia – osób z niepełnosprawnościami
 6. Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych powierzchniach użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – osób odchodzących z rolnictwa, tj. opłacających składki KRUS
 7. kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dot. wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – osób, które zaznaczyły, że są osobami które utraciły pracę z powodu COVID-19

Dokumenty dotyczące umowy szkoleniowej:

Dokumenty dotyczące konkursu biznesplanów:

Dokumenty dotyczące podpisania umowy dotacyjnej: