Proesa Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Zmiana na lepsze”, nr projektu RPLU.11.01.00-06-0080/19

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy Proesa Sp. z o.o. – Liderem Projektu a Gminą Kraśnik – Partnerem Projektu 

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 31.12.2020

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 30 osób powyżej 18 roku życia (w tym min. 60% kobiet) pozostających bez zatrudnienia, tj. osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane i zarejestrowane w Urzędzie Pracy (zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. 100% UP to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zam. wg. KC tereny rewitalizacyjne Gminy Kraśnik oraz Miasta Kraśnik. Min. 5 (3K/2M) osób stanowić dęba osoby z niepełnosprawne, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546). Min. 50%GD to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań  towarzyszących, o których mowa w PO PŻ). Min. 20 osób będą stanowić osoby bierne zawodowo.

 

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą: kobiety; osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie); osoby korzystające z POPŻ; osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek; osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa do końca 31.12.2020 r. 30 osób powyżej 18 roku życia (w tym. min. 60%kobiet) pozostających bez zatrudnienia, tj. osoby bierne zawodowe i bezrobotne niezarejestrowane i zarejestrowane w Urzędzie Pracy (zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. 100% UP to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zam. wg. KC tereny rewitalizacyjne Gminy Kraśnik oraz Miasta Kraśnik (określone na podstawie Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych na lata 2017-2023). 

 

Dla Uczestników/czek Projektu zapewniamy:

 1. Diagnozę potrzeb w tym stworzenie Indywidualnej Ścieżki
  Reintegracji (IŚR) i Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 2. Indywidualny Life-coaching wraz z realizacją kontraktu
  socjalnego
 3. Warsztaty aktywizujące
 4. Szkolenia
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w Biurze projektu Lidera osobiście

lub pocztą oraz w Gminie Kraśnik  

– z dopiskiem „Zmiana na lepsze”

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: info@proesa.pl

Biuro Projektu: ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin 

 

 


Szanowni Państwo,

już niedługo udostępnimy na stronie internetowej projektu dokumenty zgłoszeniowe. 


DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej

Lista terenów rewitalizacyjnych:

 1. Miasto Kraśnik
 2. Gmina Kraśnik
 3. Miasto Lublin

Wnioski o zwroty kosztów dojazdu: