Proesa Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny start 2.0”, nr projektu RPLU.11.01.00-06-0043/20

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy Proesa Sp. z o.o. – Liderem Projektu a Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA – Partnerem Projektu 

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.09.2022

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: 11.1 Aktywne włączenie

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 52 osób powyżej 18 roku życia (w tym min. 60% kobiet) pozostających bez zatrudnienia, tj. osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane i zarejestrowane w Urzędzie Pracy (zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym). 100 % Uczestników/czek Projektu to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące wg Kodeksu Cywilnego tereny rewitalizacyjne woj. lubelskiego.

 

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą: 

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
 • osoby korzystające z POPŻ 
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Celem projektu jest  reintegracja społeczno-zawodowa do końca 30.09.2022 r. 52 osób powyżej 18 roku życia (w tym min. 60% kobiet) pozostających bez zatrudnienia, tj. osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane i zarejestrowane w Urzędzie Pracy (zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym). 100 % Uczestników/czek Projektu to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące wg Kodeksu Cywilnego tereny rewitalizacyjne woj. lubelskiego.

Dla Uczestników/czek Projektu zapewniamy:

 1. Diagnozę potrzeb w tym stworzenie Indywidualnej Ścieżki
  Reintegracji (IŚR) i Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 2. Indywidualny Life-coaching wraz z realizacją kontraktu
  socjalnego
 3. Warsztaty aktywizujące
 4. Szkolenia
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w Biurze projektu Lidera osobiście

lub pocztą oraz u Partnera 

– z dopiskiem „Aktywny start 2.0”

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: info@proesa.pl

Biuro Projektu: ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin 

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że otrzymaliśmy zgodę na rozszerzenie grupy docelowej o mieszkańców terenów rewitalizacyjnych całego woj. lubelskiego.

W związku z tym, poniżej załączamy zaktualizowany Regulamin projektu i rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy.


DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

już niedługo udostępnimy na stronie internetowej projektu dokumenty zgłoszeniowe. 


 

   

   

   

  Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku na realizację Diagnozy potrzeb w tym stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) i Indywidualnego Planu Działania (IPD):

   – rozeznanie rynku – doradca zawodowy – pobierz

  ______________________________________________________________

  Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku na realizację Indywidualnego Life-coachingu wraz z realizacją kontraktu socjalnego:

  ______________________________________________________________

  Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku na realizację Warsztatów aktywizacyjnych:

  ______________________________________________________________

  Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku na realizację egzaminu Stolarz meblowy z montażem mebli:

  rozeznanie rynku – pobierz

  ______________________________________________________________

  Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku na realizację egzaminy Sprzedawca:

  rozeznanie rynku – pobierz