Proesa Sp. z o.o. oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA  zaprasza do udziału w projekcie „Nowy horyzont – program aktywnego włączenia społeczno-zawodowego”.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy Proesa Sp. z o.o. – Liderem Projektu a Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA – Partnerem Projektu 

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 31.03.2022

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020
IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 60os.powyżej 18r.ż.(w tym min.60%kobiety) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w powiecie radomskim w woj.mazowieckim. Osoby bierne zawodowo 40 osób oraz 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy i niezarejestrowanych.
100%osób to wyłącznie osób z jednej lub kilku z niżej wymienionych grup:
-osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
-osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi
-osoby zam.na obszarach(w gminach)poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społ.                                                                 

Uczestnikami/czkami Projektu będą osoby, które nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą: 

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 •  oddalenie od rynku pracy-brak zatrudnienia powyżej roku,
 •  motywacja.

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa do końca 31.03.2022 r. 60 osób powyżej 18 roku życia (w tym. min. 60%kobiet) zagrożonych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Dla Uczestników/czek Projektu zapewniamy:

 1. Diagnozę potrzeb w tym stworzenie Indywidualnej Ścieżki
  Reintegracji (IŚR) i Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 2. Indywidualny Life-coaching 
 3. Warsztaty aktywizujące
 4. Szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w Biurze projektu Lidera osobiście

lub pocztą oraz w biurze Partnera Projektu

– z dopiskiem „Nowy Horyzont”

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: info@proesa.pl

Biuro Projektu: plac Stare Miasto 2, 26-612 Radom

 

 


DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Mazowiecki barometr ubóstwa i wykluczenia – obszary (gminy) defaworyzacji – pobierz

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

już niedługo udostępnimy na stronie internetowej projektu dokumenty zgłoszeniowe.