Proesa Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Nowy początek”, nr projektu RPLU.11.01.00-06-0042/20

Projekt realizowany jest przez Proesa Sp. z o.o. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: 11.1 Aktywne włączenie

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 60 os. powyżej 18 roku życia (w tym. min. 60%kobiet) pozostających bez zatrudnienia, w tym: osoby bierne zawodowe; bezrobotne niezarejestrowane i zarejestrowane w Urzędzie Pracy (zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym).
100% GD to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zam.  wg. KC tereny woj. lubelskiego. 100% osób stanowić będą osoby z niepełnosprawne, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546). Min. 50%GD to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. Min.55%GD będą to osoby z terenów słabo zaludnionych-woj. lubelskiego.

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą: 

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z
  przesłanek
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy i wzrost integracji społecznej 60 osób 100% osób niepełnosprawnych (w tym min. 60% kobiet) mieszkających na terenie WL, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno–zawodowej w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023r. Grupę docelową w ramach projektu stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) i osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenów w woj. lubelskim, w tym w szczególności:
a) osoby bierne zawodowo,
b) osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
c) osoby o niskich kwalifikacjach,
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym,
f) osoby bezdomne,
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w
projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dla Uczestników/czek Projektu zapewniamy:

 • Wsparcie identyfikacyjno-doradcze
 • Grupowe poradnictwo w zakresie reintegracji społecznej
 • Szkolenia/kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje
  zawodowe
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 • Staże w przedsiębiorstwach

Dokumenty zgłoszeniowe można składać w Biurze projektu Lidera osobiście

lub pocztą 

– z dopiskiem „Nowy początek”

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: info@proesa.pl

Biuro Projektu: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin 

 

 

20.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy aktualny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

12.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku ze złożoną pełną liczbą zgłoszeń do udziału w projekcie zamykamy rekrutację.

______________________________________________________________

12.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy aktualne dokumenty zgłoszeniowe:

______________________________________________________________

26.05.2023 r.

Szanowni Państwo,

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:


Szanowni Państwo,

już niedługo udostępnimy na stronie internetowej projektu dokumenty zgłoszeniowe. 


 

   

   

   

  12.06.2023 r.

  Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku na realizację Wsparcia identyfikacyjno-doradczego:

  01.09.2023 r. 

  Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku na realizację Kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy: